جنس

جک

نوع هود

محدوده سایز

عرض هود

تعداد دور موتور عادی

صفحه نمایش

نوع کلید

بیشترین سطح صدا

تعداد موتور

حجم مکش

نوع فیلتر

سایر مشخصات