ابعاد

طول

عرض

تعداد شعله ها

جنس صفحه

نمای ظاهری

Vok

شعله پلوپز

محل شعله پلوپز

قطعات اصلی

راندمان احتراق

خاصیت ضد لک و خش

نوع شعله پخش کنها

نوع شعله پخش کن پلوپز

جای ولوم