ابعاد

طول

عرض

تعداد شعله

جنس صفحه

نمای ظاهری

Vok

شعله پلوپز

محل شعله پلوپز

قطعات اصلی

قفلو بست شعله پخش کن

خاصیت ضد لک و خش

نوع شعله پخش کنها