نمای ظاهری

فیلتر آلومینیومی

لامپ

عمق

طول

قدرت مکش

وضعیت صدا

وضعیت دودکش

فیلتر آلومینیومی چند لایه

وضعیت لامپ

نوع کلید

نوع موتور