مقایسه

سطل زباله دو مخزنه ریلی هایلو

Trash bin two tanks Rail Haylo قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه کوچک درب بازشو

Trash bin with two short openings قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه متوسط درب بازشو

Trash bin for two medium size pop-up lids قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه متوسط ریل کف

Trash bin two middle floor rails قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دومخزنه متوسط ریل کف تاندم

Medium trash bin trash bin trash can قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله گرد استینلس استیل درب بازشو

Round Trash Stainless Steel Popup Door قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول